Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
   
   
    
         
 

       
 
ปลายปี 2539 ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท อดิสา กรุ๊ป จำกัดขึ้น โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาจัดหาและติดตั้งงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล โดยมีบุคลากร
เพียง 10 คน แบ่งเป็นแผนกวิศวกรรม แผนกบัญชี และแผนกบุคคล และเมื่อเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้งในปี 2540 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลง
คงเหลือบุคลากรเพียง 7 คนเท่านั้น และขาดบุคลากรที่ดูแล ด้านงานบุคคล จึงยุบแผนกบุคคล และให้ทางธุรการของแผนกวิศวกรรมดูแลแทน ผู้บริหารจึงเริ่มทุ่มเท
ในการจัดระบบงาน พัฒนางาน ให้มีมาตรฐานมากขึ้น และรับงานกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่างานโครงการไม่มากนัก
ต่อมาในปี 2542 บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการรับบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนงานต่าง ๆ จึงมีการแบ่งแผนกดังนี้ คือ แผนกประเมินราคา แผนกโครงการ แผนกซ่อมบำรุง แผนกบัญชีและการเงิน แผนกจัดซื้อและแผนกธุรการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานบุคคลอยู่เช่นเดิม
จากนั้นในปี 2547 ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดตั้งแผนกบุคคลขึ้นอีกครั้ง เพื่อดูแลงานด้าน บุคคลเกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือน การจัดส่งเงินสมทบให้กับ สำนักงานประกันสังคม และจัดทำและส่งแบบ ภงด.1 ให้กับกรมสรรพากร
ปัจจุบัน ทางผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้แผนกบุคคลมีการปรับปรุง พัฒนางานให้ครอบคลุมงานด้านบริหารงานบุคคล หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครบถ้วน ในด้าน
1. งานด้านการว่าจ้าง สรรหา คัดเลือกบุคลากร
2. งานด้านการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. งานด้านการบริหารค่าจ้าง/เงินเดือน
4. งานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์
5. งานด้านการบริหารสวัสดิการ
6. งานด้านแบบฟอร์มเอกสารรายงานฝ่ายบุคคล
7. งานด้านธุรการและงานสารบรรณ
ทั้งนี้ แผนกบุคคลยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของแผนก และเจตนารมย์ด้านบุคคลของ บริษัทฯ คือ การสงวนรักษาและพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติที่สอดคล้อง กับแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงานในอนาคต ให้พนักงานรู้สึกว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับบริษัทฯ และมี ส่วนร่วมในการฟันฝ่าอุปสรรคและประสบผลความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในบริษัทฯ
 

 


     
 

Reliability & High Quality
Professional Engineering and Contracting in Electrical, Mechanical and Sanitary Work

 
     
 

Maintenance planning has been recognized as one of the most important tools and factors...

 
     
 


 

Stock - Login to check inventory at central store.

 

Webmail - You can check mail here.

 

Forum - Join ADISA community.